Zespół

Andrzej Siemią…tkowski

Partner

Kontakt: andrzej.siemiatkowski@sdlaw.eu

Andrzej Siemią…tkowski jest jednym ze wspólników-założycieli kancelarii Siemią…tkowski & Davies. Do maja 2005 roku był‚ partnerem w firmie Allen & Overy zarzą…dzają…cym warszawskim oddziałem tej firmy. Andrzej Siemią…tkowski jest polskim radcą… prawnym o przeszło 25-letnim doświadczeniu zawodowym w Polsce. Ukoń„czył‚ prawo na Uniwersytecie Warszawskim i został‚ wpisany w 1982 roku na Listę™ Adwokatów. Przed podję™ciem pracy w Allen & Overy w 1991 roku prowadził‚ prywatną… praktykę™ w Warszawie. Jest specjalistą… w zakresie prawa spół‚ek, nieruchomoś›ci, prawa gospodarczego i finansów. Ponadto, prowadzi sprawy sądowe, uczestniczy w arbitrażach krajowych i międzynarodowych. 

Michael Davies

Partner

Kontakt: michael.davies@sdlaw.eu

Michael Davies jest jednym ze wspólników-założycieli kancelarii Siemiątkowski & Davies. Do maja 2005 roku był partnerem w warszawskim biurze Allen & Overy. Jest prawnikiem angielskim, który mieszka i pracuje w Polsce od 1991 roku. Specjalizuje się™ w transakcjach prawa gospodarczego, dotyczących nieruchomoś›ci, sektora energetycznego i finansów, posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu zarówno krajowych, jak i międzynarodowych klientów w transakcjach wysokiej rangi. Świadczył‚ usł‚ugi doradcze przy wielu transakcjach dotyczą…cych joint ventures, prywatyzacji, transakcjach typu M&A, dotyczą…cych umów najmu oraz finansowania projektów w wielu rozmaitych sektorach. Michael Davies ma na swoim koncie wiele publikacji i wystąpień na temat inwestycji zagranicznych, finansowania oraz projektów energetycznych.