WIADOMOŚCI I PUBLIKACJE

Działanie na rzecz wiodącego ubezpieczyciela tytułów prawnych do nieruchomości
2015-05-28

Kancelaria świadczyła pomoc prawną na rzecz wiodącego ubezpieczyciela tytułów prawnych do nieruchomości przy transakcji dotyczącej sprzedaży gruntów i nieruchomości logistycznych, a także nabycia budynków biurowych w Krakowie i Warszawie.

Nieruchomości na Śląsku
2015-05-28

Siemiątkowski & Davies doradzała przy nabyciu nieruchomości na Śląsku.

Ustalenia dotyczące kadry wyższego szczebla
2015-05-28

Kancelaria doradzała przy zagadnieniach dotyczących kadry wyższego szczebla w związku z uczestnictwem w IPO i sprzedażą akcji inwestorowi strategicznemu (trade sale exit).

Spory i sprawy sądowe
2015-05-28

Siemiątkowski & Davies doradzała spółce z sektora usług korporacyjnych w sprawach dotyczących potencjalnych sporów oraz spraw sądowych.

Program akcjonariatu pracowniczego
2015-05-28

Kancelaria doradzała na rzecz polskiej spółki działającej w sektorze sprzedaży detalicznej w związku z programem akcjonariatu pracowniczego.

Umowy dotyczące usług specjalistycznych i o roboty budowlane na powierzchnię biurową
2015-05-28

Siemiątkowski & Davies doradzała jednej z największych amerykańskich korporacji z sektora IT przygotowując i negocjując umowy dotyczące usług specjalistycznych (zarządczych i architektonicznych) oraz prac budowlanych mające za przedmiot rozbudowę powierzchni biurowej.

Powierzchnie biurowe w Krakowie
2015-05-28

Siemiątkowski & Davies doradzała jednej z największych amerykańskich korporacji z sektora IT przy umowach najmu powierzchni biurowych w Krakowie.

Nabycie gruntu
2014-11-04

Siemią…tkowski & Davies doradzała przy transakcji nabycia gruntu pod przyszłą inwestycję dla jednej z dużych firm budowlanych o kapitale zagranicznym.

Nabycie spółki
2014-11-04

Kancelaria przeprowadziła badanie prawne (due diligence) oraz pracowała nad dokumentacją… w związku z projektem nabycia polskiej spółki przemysłowej posiadającej liczne patenty, wraz z niemieckim podmiotem zależnym z branży materiałów budowlanych i izolacyjnych.

Refinansowanie
2014-10-29

Siemią…tkowski & Davies ś›wiadczył‚a pomoc prawną w związku z refinansowaniem dotyczącym obiektu handlowego, przygotowując i negocjując zmienioną umowę™ najmu oraz dokumentację™ zabezpieczenia.

Sprzedaż udziałów
2014-10-29

Kancelaria pracował‚a przy transakcji sprzedaży udziałów na rzecz funduszu typu private equity w spół‚ce ś›wiadczącej usługi korporacyjne.

Umowa z architektem i o roboty budowlane na powierzchnię biurową w Warszawie
2014-10-29

Siemią…tkowski & Davies doradzała jednej z największych amerykańskich korporacji z sektora IT przygotowują…c i negocjując umowy z architektem oraz wykonawcą… na rozbudowę™ powierzchni biurowej w Warszawie.

Pomieszczenia biurowe w Krakowie
2014-10-29

W ostatnim czasie kancelaria doradzała jednej z najwię™kszych amerykańskich korporacji z sektora IT przy zawarciu umowy na przebudowę i remont pomieszczeń biurowych w Krakowie.

Najem w Krakowie
2014-10-29

W ostatnim czasie kancelaria reprezentowała jedną… z największych amerykańskich korporacji z sektora IT przygotowują…c i negocjują…c umowę najmu powierzchni w nowym budynku biurowym w Krakowie.

Nabycie udziałów
2014-10-29

Siemią…tkowski & Davies doradzała amerykańskiej korporacji przy nabyciu 100% udziałów w polskiej spółce produkującej ł‚ożyska i inne metalowe komponenty dla sektora samochodowego, bę™dącym cz궛cią międzynarodowej transakcji o wartoś›ci ponad 300 mln USD.

Projekty w Warszawie, Wrocł‚awiu i Krakowie
2014-05-29

W imieniu jednej z najwię™kszych amerykańskich korporacji z sektora IT kancelaria pracowała nad szeregiem umów budowlanych i konsultingowych w zwią…zku z projektami w Warszawie, Wrocł‚awiu i Krakowie.

Nabycie akcji
2014-05-29

Siemią…tkowski & Davies reprezentowała fundusz hedgingowy z Wielkiej Brytanii przygotowują…c i negocjują…c umowę odnośnie ustaleń„ w związku z akcjami w spół‚ce notowanej na Warszawskiej Gieł‚dzie Papierów Wartościowych.

JV dot. parków biznesowo-biurowych
2014-05-29

Kancelaria świadczyła pomoc prawną… przy joint venture pomię™dzy polskimi deweloperami a funduszem private equity z Wielkiej Brytanii w zwią…zku z nabyciem parków biznesowo-biurowych w Polsce.

Najem w zachodniej Polsce
2014-05-29

Dział‚aliś›my na rzecz wynajmują…cego przy najmie powierzchni w parku logistycznym w zachodniej Polsce.

Inwestycja typu
2014-05-29

Kancelaria świadczyła pomoc prawną… na rzecz pożyczkobiorcy przy finansowaniu budowy magazynu w systemie built-to-suit w okolicach Poznania. Powierzchnia najmu brutto magazynu wynosi okoł‚o 26.000 metrów kwadratowych.

Powierzchnia biurowa w Krakowie
2014-04-10

Kancelaria świadczyła pomoc prawną dla jednej z najwię™kszych amerykań„skich korporacji z sektora IT przy zawieraniu umowy najmu powierzchni biurowej w Krakowie.

Konkurs Philip C. Jessup International Law Moot Court 2014
2014-04-10

27 lutego 2014 roku na Uczelni Łazarskiego odbył‚ się™ Konkurs Philip C. Jessup International Law Moot Court, w którym Michael Davies peł‚nił‚ funkcję™ sędziego.

Wykł‚ad na Uniwersytecie Warszawskim
2014-04-10

26 lutego 2014 roku Michael Davies poprowadził wykł‚ad na Kursie Prawa Brytyjskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego na temat "UK Law on Financing International Trade".

A Legal and Economic Assessment of European Takeover Regulation.
2013-12-30
Joint Ventures in Poland. A Legal Guide.
2013-12-30

Wspólnicy kancelarii są… autorami jedynej w języku angielskim książki na temat polskich joint ventures zatytuł‚owanej JOINT VENTURES IN POLAND,€“ A LEGAL GUIDE. Książka został‚a wydana przez CH Beck i jest do kupienia w księ™garniach prawniczych lub w wydawnictwie (www.beck.pl). Książka zawiera dziesięć‡ rozdziałów na temat różnych aspektów joint ventures w Polsce oraz przedstawia projekty umów, artykułów, precedensów wraz z listą… istotnych zagadnień„.

Dwa razy do roku kancelaria publikuje newsletter na temat zagadnień„ prawnych interesują…cych dla inwestorów w polskiej gospodarce.