OBSZARY PRAKTYKI

Prawo gospodarcze i prawo spółek

Odką…d Polska weszła do Unii Europejskiej, wiele firm zagranicznych inwestuje w Polsce w wię™kszym stopniu niż w innych krajach regionu i tendencja ta nadal bę™dzie się™ utrzymywać‡. Z tego względu kancelaria Siemią…tkowski & Davies spodziewa się w najbliższych latach wielu znaczących transakcji gospodarczych i korporacyjnych, szczególnie w zakresie projektów infrastrukturalnych.

Firma ma wszelkie dane, aby służyć pomocą w zakresie doradztwa w tych sprawach. Jej wspólnicy uczestniczyli w obsłudze najwię™kszych transakcji korporacyjnych od czasu pierwszych zmian w polskiej gospodarce ponad 20 lat temu. Zarówno Andrzej Siemiątkowski, jak i Michael Davies byli zaangażowani w projekty dotyczą…ce pierwszych prywatyzacji i pracowali przy obsł‚udze bardzo wielu transakcji w Polsce, świadcząc usł‚ugi doradcze z zakresu prywatyzacji, nabycia/sprzedaży pakietów akcji i udziałów, finansowania i tworzenia joint ventures w różnych sektorach w Polsce, m.in. telekomunikacyjnym, energetycznym, ubezpieczeniowym, budowlanym, chemicznym, nieruchomoś›ci i usł‚ug.

Doświadczenie partnerów kancelarii obejmuje działanie w nastę™pującym zakresie:

 • umowy handlowe
 • ład korporacyjny
 • umowy dystrybucyjne
 • ogólne doradztwo prawne na rzecz spół‚ek
 • joint ventures
 • umowy najmu i dokumenty zabezpieczenia
 • połączenia i przejś™cia (transakcje typu M&A)
 • spół‚ki osobowe
 • refinansowanie i restrukturyzacje
 • umowy serwisowe
 • kupno i sprzedaż udziałów/akcji

Nieruchomości

W ostatnich latach wiele zagranicznych firm inwestycyjnych z sektora nieruchomoś›ci realizował‚o własne projekty bądź kupował‚o/sprzedawał‚o ukończone inwestycje. Wspólnicy kancelarii byli zaangażowani przez ostatnie 20 lat w szereg rozmaitych transakcji dotyczących nieruchomoś›ci. Ich praktyka dotyczył‚a takich kwestii jak negocjowanie i sporządzanie:

 • umów nabycia i sprzedaży gruntów oraz budynków
 • umów dotyczących projektów budowlanych i inżynieryjnych
 • umów o świadczenie usł‚ug doradczych
 • umów dotyczą…cych budowy pod klucz
 • umów rachunków zastrzeżonych wynikających z praktyki obrotu nieruchomoś›ciami lub z ustawy
 • najmów
 • umów kredytowych/pożyczki i dokumentów zabezpieczenia
 • umów o zarządzanie nieruchomościami

Braliśmy również udział‚ w wielu transakcjach finansowych w tym sektorze, doradzając kredytobiorcom i deweloperom przy sporzą…dzaniu dokumentacji dotyczącej finansowania nabycia i budowy.

Kancelaria działa w sektorze wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, budynków biurowych, mieszkaniowych oraz centrów logistycznych i doradza przy projektach oraz transakcjach w tych sektorach w całej Polsce. Nasi klienci to głównie fundusze nieruchomoś›ci, fundusze typu private equity, wykonawcy, deweloperzy oraz operatorzy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Inwestycje typu private equity

Europejskie Stowarzyszenie Private Equity & Venture Capital oraz Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitał‚owych udowadniają w swoich publikacjach aktywność‡ funduszy private equity w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz jak wzrosły inwestycje w tym zakresie w cią…gu ostatnich kilku lat. Polska jest największym rynkiem private equity w regionie. Aktywne fundusze obejmują… zarówno fundusze umiejscowione w Polsce, jak i fundusze na regionalnym rynku CEE.

Najwię™ksze inwestycje w Polsce miały miejsce w sektorze produktów przemysłowych, komunikacji, produktów konsumpcyjnych, energii i środowiska, elektroniki, usług finansowych, transportu oraz związanych z wykorzystaniem najnowszych rezultatów nauk przyrodniczych i technicznych.

Kancelaria Siemią…tkowski & Davies może świadczyć‡ usługi doradcze w zakresie transakcji private equity zarówno na etapie inwestowania, jak i na etapie "wyjś›cia z inwestycji", czyli w momencie realizacji zysków przez inwestorów.

Projekty infrastrukturalne

Duża część infrastruktury w Polsce wymaga znacznego unowocześnienia lub budowy od nowa, aby Polska mogła się™ równać do poziomu rozwiniętych członków Unii Europejskiej. W szczególnoś›ci dotyczy to sektora transportu (drogi, koleje, porty, lotniska), sektora energetycznego (wytwarzanie i dystrybucja energii, projekty z zakresu zielonej energii) oraz sektora wodnego i sł‚użby zdrowia. Sektory te w wielu przypadkach wymagają… udziału inwestorów zagranicznych, zapewniają…cych kapitał‚ i technologię™, albo pożyczki z zagranicznych banków, lub też jednego i drugiego. Przewiduje się™, że obowiązujące w Unii Europejskiej normy w zakresie ochrony ś›rodowiska, jakie Polska musi speł‚nić, będą wymagał‚y ogromnych nakładów finansowych. Kwota ta zostanie przeznaczona na szeroką… gamę™ projektów - na przykł‚ad w dziedzinie infrastruktury energetycznej, gospodarki wodnej i utylizacji odpadów.

Kancelaria Siemią…tkowski & Davies może świadczyć‡ pomoc przy tego typu projektach oraz, ze względu na doś›wiadczenie zdobyte w cią…gu ostatniej dekady przez jej partnerów w transakcjach finansowania projektów (partnerzy firmy pracowali przy jednych z pierwszych transakcji dotyczących finansowania tego typu projektów w Polsce), firma może również świadczyć‡ usł‚ugi doradcze w zakresie opracowywania struktury projektów optymalnej pod wzglę™dem możliwoś›ci uzyskania finansowania z sektora bankowego.

Postępowanie są…dowe i arbitraż

Polska, jako kraj czł‚onkowski Unii Europejskiej, stosuje dorobek prawny Unii Europejskiej w dziedzinie prawa procesowego, w tym Rozporzą…dzenie Rady (Nr 44/2001). Zgodnie z tymi regulacjami, w Polsce muszą… być egzekwowane orzeczenia są…dów cywilnych i handlowych wydane w innych krajach czł‚onkowskich. Strona powodowa lub pozwana ma wię™c wybór pomię™dzy prowadzeniem sprawy przed sądem polskim lub sądem zagranicznym. Inwestorzy międzynarodowi z reguł‚y tradycyjnie preferują arbitraż w rozstrzyganiu sporów dotyczą…cych ich inwestycji w Polsce. W tym zakresie strony również mają… daleko posunię™tą… swobodę™. Umowa może przewidywać‡, iż arbitraż ma być‡ prowadzony na krajowym forum arbitrażowym (czyli np. przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej) lub też przed trybunał‚em międzynarodowym, takim jak ICC w Paryżu, czy też Izbą… Gospodarczą… Wiedeńskiej Izby Handlowej, lub Londyńskim Międzynarodowym Są…dem Arbitrażowym w Londynie. Istnieją… też inne alternatywy, takie jak stosowanie reguł arbitrażu ad hoc. W 2005 roku zreformowano sądownictwo arbitrażowe wprowadzając nowe przepisy, mają…ce na celu unowocześnienie tej procedury. Rozwiały one wiele wątpliwości związanych ze starą procedurą….

Kancelaria Siemią…tkowski & Davies może doradzać‡ w kwestii właściwego forum arbitrażowego i sporzą…dzać‡ odpowiednie klauzule arbitrażowe. Dodatkowo, firma może służyć pomocą zarówno w zakresie arbitrażu krajowego, jak i międzynarodowego, a także w postępowaniach są…dowych prowadzonych przed polskimi są…dami w sprawach cywilnych, handlowych i administracyjnych.

Klienci indywidualni

Kancelaria doradza ponadto w sprawie klientów indywidualnych, w szczególności z elementem mię™dzynarodowym lub zagranicznym. Przykładowo, Michael Davies doradza w zakresie instytucji partnership pod prawem angielskim i jej implikacjach w prawie polskim. Ponadto, kancelaria doradza w sprawach spadkowych, rodzinnych, cywilnych we współ‚pracy z polskimi prawnikami. Jeżeli sprawy klientów indywidualnych zawierają aspekt sporny lub wymagają interwencji sądów, współpracujemy w tym zakresie z polskim adwokatem (www.pinakiewicz.pl).